Po-Št: 8:00-17:00, Pia: 8:00-16:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 62

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 63

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 61

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 84

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 75

Po-Ne: 10:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 85

Po-Št: 9:00-21:00, Pia: 9:00-20:00, So-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 69

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 67

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 80

Po-Ne: 8:00-20:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 82

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02 / 20 60 00 74

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/ 20 60 00 77

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 81

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 71

Po-Ne: 9:00-20:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 70

Po-Pia: 9:00-17:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 88

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 66

Po-Ne: 9:00-21:00, Teraz otvorené, Telefón: 02/20 60 00 72

Reklamačný poriadok PCexpres, s.r.o.

 

PCexpres, s.r.o.

IČO: 46 136 606

DIČ: 202 325 0680

IČ DPH: SK 202 325 0680

So sídlom Osadná 11, 831 03, Bratislava, SR

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

Oddiel: Sro., Vl. č.: 72506/B

 

(ďalej len „PCexpres“, alebo „predávajúci“)

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť PCexpres týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“, „kupujúci“ alebo „objednávateľ“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky

1.3 Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej prevádzkarni PCexpres a zároveň je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti PCexpres: www.pcexpres.sk

 

Článok II.

Zodpovednosť za vady vykonanej opravy

2.1 PCexpres zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (§ 653 ods. 1 Občianskeho zákonníka). PCexpres zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť vecí, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil (§ 653 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Záručná doba na služby (§ 654 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a dodaný tovar je nasledovná:

(a) dodané služby - 3 mesiace od prevzatia predmetu plnenia
(b) predané príslušenstvo a náhradné diely podľa Občianskeho zákonníka - 2 roky
(c) predané príslušenstvo a náhradné diely podľa Obchodného zákonníka - 1 rok
(d) predané používané náhradné diely, používané mobilné telefóny - 1 rok
(d) výmena reklamovaného tovaru za nový podľa Občianskeho zákonníka - 2 roky
(e) výmena reklamovaného tovaru za nový podľa Obchodného zákonníka - 1 rok
(f) záručná doba na kapacitu vymenenej batérie je 6 mesiacov, na funkčnosť batérie - 2 roky*
(g) záručná doba pri reklamácii a potvrdení oprávnenosti dodanej služby, či tovaru je automaticky predĺžená o dobu, počas ktorej bol predmet reklamácie na riešení u dodávateľa

*Životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, čo sa však nejasne počíta a dokazuje. Preto sa väčšinou používa paušálna doba životnosti, teda 100% kapacity batérie 6 mesiacov. Ide ale o životnosť (kapacitu) batérie, nie o jej záručnú dobu!

2.2 PCexpres nezodpovedá za vady, ktorých odstránenie nebolo predmetom opravy, ani za vady, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania opravy. Špecifické sú prípady pri mobilných telefónoch a notebookoch, keď pri mechanickom poškodení zariadenia, nie je možné predvídať skryté vady, ktoré sa môžu  prejaviť práve rozoberaním predmetného zariadenia (studené spoje - prehnuté/prasknuté základné dosky, LCD displeje, časti šasi a drobné súčasti).

 

2.3 Ak PCexpres pri oprave veci ponúka zákazníkovi k opravenej veci bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto PCexpres nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však PCexpres o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré PCexpres zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť PCexpres všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar

(§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

 

Článok III.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

3.1 PCexpres zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka) a pre subjekty, pre ktoré platí Obchodný zákonník je záruka 12 mesiacov.

3.2 Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, PCexpres však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka)

3.3 Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka)

3.4 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka)

3.5 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)

3.6 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

3.7 Ak PCexpres pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto PCexpres nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však PCexpres o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré PCexpres zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť PCexpres všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3.8 PCexpres nezodpovedá za vady predaného tovaru spôsobené:

a) neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky,
b) používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, príp. uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru alebo priamym kontaktom s vodou či inými tekutinami, ktoré sa dostali dovnútra predaného tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí zákazníkom
d) použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom
e) nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou tovaru
f)  opotrebením alebo nadmerným používaním veci
g) opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom
h) prírodnými živlami

3.9 Zodpovednosť PCexpres za vady predaného tovaru sa ďalej neuplatňuje:

a)   na mechanické poškodenie tovaru, príp. iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí  tovaru a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru
b) na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady
c) na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare
d) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby
e) ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby

 

Článok IV.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (Reklamácie)

4.1 Reklamácia tovaru

4.1.1 Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len „záručný servis“), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise (§ 625 Občianskeho zákonníka).

4.1.2 Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.

4.1.3 V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).

4.2 Reklamácia služby (opravy)

4.2.1 Zákazník si uplatňuje právo na poskytnutie novej služby (odstránenie vady), resp. právo na vrátenie primeranej ceny za chybne poskytnutú službu v ktorejkoľvek prevádzkarni PCexpres (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

4.2.2 Ak sa jedná o reklamáciu zariadenia, ktoré má zapnutú ochrannú službu (zámok, resp. ochranné konto) zamedzenia prístupu, je nutné túto službu na zariadení vypnúť a odovzdať zariadenie bez užívateľských dát. V opačnom prípade nie je možné korektne ukončiť reklamáciu v prípadoch, keď reklamovanú poruchu môže ovplyvňovať stav operačného systému zariadenia. Pre vylúčenie problému operačného systému je nutné uviesť zariadenie do továrenských nastavení. PCexpres pri nutných diagnostických úkonoch neručí za prípadnú stratu užívateľských dát.

4.3 Spoločné ustanovenia pre reklamáciu tovarov a služieb

4.3.1 Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe tovaru alebo o poskytnutí služby (oprave)
b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste, ak bol vydaný (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

4.3.2 PCexpres je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

4.3.3 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol) (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

4.3.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 

Článok V.

Spôsob vybavenia reklamácie

5.1 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

5.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5.4 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). V prípadoch, ak nie je odstrániteľná chyba pri vybraných Apple modeloch je možné ponúknuť platenú (v závislosti od charakteru reklamácie a v prípade realizovateľnosti tejto služby) službu "výmena základnej dosky", keď je predmetné zariadenie opravené formou výmeny "kus za kus". Služba sa realizuje ako nová servisná zákazka a je zrealizovaná po potvrdení Objednávateľom (podpisom preberacieho protokolu). Svojim podpisom Objednávateľ berie na vedomie, že objednávka služby je záväzná. Záruka na službu výmeny je 3 mesiace.

5.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

5.6 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

5.7 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

5.8 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.9 Kupujúci pri vyzdvihnutí tovaru z ukončenej reklamácie je povinný reklamované zariadenie skontrolovať a svojim podpisom dodacieho listu, súhlasí s Reklamačným poriadkom predávajúceho.

5.10 V prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k zániku zmluvy od jej samotného počiatku – na zmluvu sa potom hľadí tak, akoby ani neexistovala. Dôsledkom tohto spôsobu ukončenia zmluvy je preto povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo si medzičasom vzájomne plnili podľa ustanovení občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení (ak spôsob vrátenia plnení nešpecifikuje samotné odstúpenie). Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok strany na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvy.

 

Článok VI.

Záruka

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

(a) mechanickým poškodením tovaru
(b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
(c) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
(d) nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami
(e) prírodnými živlami alebo vyššou mocou
(f) nevhodnosťou pokynov
(g) nevhodnosťou materiálu poskytnutého kupujúcim na opravu

 

Článok VII.

Spotrebiteľské spory

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je:

(a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, resp. elektronicky na ars@soi.sk alebo: adr@soi.sk

alebo

(b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke.

 

Článok VIII.

Riešenie spotrebiteľských sporov

8.1 Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má
b) presné označenie predávajúceho
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností
d) označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha
e) dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

8.2 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle SOI (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

9.1 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 2.3.2009, bol aktualizovaný 1.1.2019

9.2 PCexpres, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Vyberte pobočku pre opravu:

 • 1/6

  Bratislava - Servisná centrála Osadná

  Opravy aj na počkanie, servis pc, notebook, iPhone, iPad, Samsung TAB, fotoaparát... Možnosť platby v hotovosti, aj platobnou kartou.

  Adresa:
  PCexpres, s.r.o.
  Osadná 11
  831 03 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Št: 8:00-17:00
  Pia: 8:00-16:00
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/6

  Bratislava - Aupark Shopping Center

  aupark logo

  Moderná pobočka, skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte tiež bohatý výber príslušenstva.

  Adresa:
  Aupark
  Einsteinova 18
  851 01 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - Avion Shopping Park

  avion

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva, najväčšie obchodné centrum na Slovensku.

  Adresa:
  Avion Shopping Park
  Ivanská cesta 16
  821 04 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - Central

  bratislava central logo

  Moderná pobočka, skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte tiež bohatý výber príslušenstva.

  Adresa:
  CENTRAL
  Metodova 6
  821 08 Bratislava
  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - Eurovea

  logo eurovea

  Adresa:

  Eurovea
  Pribinova 8
  811 09 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/6

  Bratislava - VIVO!

  BA vivo logo

  Moderná pobočka, kde Vám skvelí technici opravia vašich elektronických miláčikov na počkanie. Na pobočke máte k dispozícii bohatý výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  VIVO!
  Vajnorská 100
  831 04 Bratislava

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 10:00-21:00

 • 1/1

  Trnava - City Arena

  logo nakupne centrum big

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  City Arena
  Kollárova 20
  917 01 Trnava

  Otváracie hodiny:

  Po-Št: 9:00-21:00
  Pia: 9:00-20:00
  So-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Trenčín - OC Laugaricio

  Laugaricio

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Laugaricio
  7271 Belá
  911 01 Trenčín

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Žilina - Aupark Shopping Center

  aupark jpg2

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Aupark Shopping Center
  Veľká okružná 59A
  010 01 Žilina

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Nitra - Galéria MLYNY

  nitra mlyny

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Galéria MLYNY
  Štefánikova trieda 61
  949 01 Nitra

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Prievidza - OC Korzo

  oc korzo logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Korzo
  Nábrežná 1913/5A
  971 01 Prievidza

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 8:00-20:00

 • 1/1

  Martin - TULIP Center

  mt tulip

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC Tulip
  Pltníky 2
  036 01 Martin

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Banská Bystrica - Europa Shopping Center

  banska bystrica europa logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Europa Shopping Center
  Na Troskách 25
  974 01 Banská Bystrica

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Poprad - OC Forum

  Forum logo

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  OC FORUM
  Námestie Sv. Egídia 3290/124
  058 01 Poprad

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

 • 1/3

  Košice - Servisná centrála Tomášikova

  Opravy aj na počkanie, servis pc, notebook, iPhone, iPad, Samsung TAB, TV. Možnosť platby v hotovosti.

  Adresa:
  PCexpres, s.r.o.
  Tomášikova 16
  040 01 Košice
  Otváracie hodiny:

  Po-Pia: 9:00-17:00
  So-Ne: Zatvorené

 • 1/3

  Košice - Aupark Shopping Center

  logo aupark

  Náš najmodernejší kiosk so skvelými technikmi, ktorí vašich elektronických miláčikov znova postavia na nohy. Bohatý výber príslušenstva a príjemné prostredie je opäť samozrejmosťou.

  Adresa:

  Aupark Košice
  Námestie osloboditeľov 1
  040 01 Košice

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/3

  Košice - Atrium Optima

  pobocka optima

  Opravy na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Atrium OPTIMA
  Moldavská cesta 32
  040 11 Košice

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-21:00

 • 1/1

  Prešov - Eperia - Shopping mall

  eperia logo

  Opravy smartfónov na počkanie, veľký výber príslušenstva pre mobilné telefóny.

  Adresa:

  Eperia - Shopping mall
  Arm. Generála L. Svobodu 25
  080 01 Prešov

  Otváracie hodiny:

  Po-Ne: 9:00-20:00

Nevyhovuje vám zvolená predajňa?
Nájdite svoju najbližšiu pobočku: